CASA DI ROCHA

Professionals

Wonen
Als professioneel opvoeders bieden wij een vorm van wonen met 24/7 toezicht en begeleiding als kern. Hierbij proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefde van jeugdige en toetsen we dagelijks hoe we het meest passend beschikbaar voor hen kunnen zijn. Aan onze werkwijze liggen de gebruikelijke theorieën en methodieken ten grondslag, maar daarnaast ook traumasensitief- en intercultureel opvoeden/begeleiden en werken we met elementen uit de rehabilitatiemethodiek. Bij de meeste jongeren is er sprake van een vorm van hechtingsproblematiek en trauma, we sluiten voor wat betreft afstand en nabijheid zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de jeugdigen.
We hebben de ervaring dat jeugdigen baat hebben bij het visueel maken van situaties, gevoelens of issue’s. Dit doen we doormiddel van tafelopstellingen en passen verschillende methoden toe.
We bieden zowel reguliere gezinshuiszorg als gezinshuiszorg plus. De jeugdigen die op dit moment bij ons wonen, hebben forse persoonlijke en/of gedragsproblematiek en/of komen uit een complexe gezinssituatie. De ondersteuningsvraag is gemiddeld zwaarder dan bij reguliere gezinshuiszorg, waardoor zij meer begeleiding nodig hebben. Hierin worden we ondersteund door pedagogisch medewerkers.

 

Wij bieden de jeugdigen een stevig pedagogisch klimaat en dragen zorg voor een duidelijke dag-routine. Doordat de wij als gezinsouders in principe altijd aanwezig zijn is er sprake van een grote mate van continuïteit in de begeleiding en de verzorging van de jeugdigen.
Wij vinden het van groot belang dat de jeugdige zelf een sturende rol heeft in het vormgeven van zijn of haar ontwikkelplan. We begeleiden de jeugdigen richting zo zelfstandig mogelijk. Aan de hand van de mogelijkheden van de jeugdige, werken we op een tempo die de jeugdige aankan/aangeeft, samen toe naar een reëel toekomstperspectief.
Wij hechten zelf groot belang aan een gezonde leefstijl, sport, creativiteit en eigenheid. We hebben de ervaring dat talentontwikkeling op deze gebieden een positief effect hebben op de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

 

Ook ondersteunen we de jeugdige waar mogelijk met het onderhouden en/of herstellen van het contact met het eigen netwerk/gezin van herkomst.
Wij vinden het belangrijk om ouders waar mogelijk te betrekken in het proces. Ons uitgangspunt is hierin wel altijd het belang van de jeugdige centraal te stellen.

 

Observatie
Binnen ons gezinshuis bieden we ook de mogelijkheid tot observatie. Dit gaat dan om een jeugdige waarbij het onduidelijk is wat er aan de hand is, of wat het perspectief is. Binnen de observatieperiode gaan we actief met elkaar aan de slag. Na 3 maanden, hebben wij ons over het algemeen een beeld kunnen vormen van de situatie en kunnen we een eerste advies geven. Aan de hand van dit advies wordt het vervolgtraject bepaald.

 

Individuele begeleiding
We bieden individuele (ambulante) begeleiding aan jeugdigen (en hun netwerk) binnen- maar ook buiten ons gezinshuis.
Hierbij hanteren we voornamelijk het dialogisch opvoeden, waarbij we competentie gericht kijken naar manieren waarop we de zelfredzaamheid van de jeugdige zoveel mogelijk kunnen vergroten.
Ook kunnen we met onze systemische kennis de jeugdige samen met het netwerk begeleiden in multi-problem situaties.

 

Maatwerk trajecten
De meeste voldoening halen we uit de trajecten waarin we maatwerk kunnen leveren. We staan dan ook open voor complexe situaties waarin alles wat er nodig is, out of the box denken is.
We worden regelmatig gebeld door ketenpartners om mee te denken in de zoektocht naar een oplossing. Zo zullen we op korte termijn een dagopvang constructie gaan vormgeven voor een jeugdige die eigenlijk nergens anders heen kan. Wij hebben de ervaring dat er overal een oplossing voor is en we denken dan ook graag met je mee of wij nu een onderdeel van deze oplossing zijn of niet!

 

Systemisch werk en opstellingen
We zijn beide systemisch geschoold en kunnen zowel tafelopstellingen als opstellingen met representanten begeleiden. Daarnaast zijn we geschoold in de Yucel methode. Dit is een methode waarbij we samen met de jeugdige de situatie visueel kunnen maken en hij of zij meer zicht krijgt op de huidige situatie en wat er nodig is om stappen te kunnen zetten naar de oplossing of een verbetering van de situatie.
Vaak is het mogelijk een hulpvraag te verduidelijken middels een opstelling. Een opstelling geeft inzicht en duidelijkheid en kan ondersteunend zijn in de weg naar de oplossing.
We zien dat het werken met opstellingen steeds vaker binnen de reguliere hulpverlening wordt toegepast en met groot succes!

Wij zijn aangesloten bij:

Collegiaal overleg of een vraag?

Neem gerust contact op voor meer informatie.